account

account
I
[ə΄kaunt] n հաշիվ. current/bank/joint account ընթացիկ/բանկային/միատեղ հաշիվ. (հաշ վետվություն) accurate/detailed/full account ճշգրիտ/մանրամասն/լրիվ հաշվետվություն. newspaper account հաղորդում թերթի համար. open/close an account with a bank բանկում հաշիվ բացել/փակել. on account of ի հաշիվ, հաշվին. on one’s own account ինքնագլուխ. square/settle accounts with հաշիվ փակել/մաքրել. call to account պատաս խանատվության կանչել/հաշիվ պահան ջել. take into account հաշվի առնել. (պատճառ) on account of պատճառով. on no account ոչ մի դեպքում. of no/small account ոչ կարևոր. on what account ? ինչի՞ հիման վրա. keep accounts հաշ վա պա հական մատյան վարել. book account հաշվա պա հական գիրք. accounts department հաշվապա հություն. call/bring smb to account մեկից հաշիվ պահան ջել. (գովազդում) They got the toothpaste account Նրանց հանձնարարեցին ատամի մածուկի գովազդումը. falsification of accounts հա շիվ ների կեղծում. իրավ. eye-witness account ակա նատեսի վկայություն
II
[ə΄kaunt] v հաշվի առնել. համարել. be accounted a hero հերոս համարվել. account it a great favour շնորհ/սիրալիրություն համարել. account for բացատրել, հաշիվ տալ. That accounts for several thin gs Դրանով շատ բաներ են բացատրվում. I have to account to my father Ես պետք է հորս հաշիվ տամ. That accounts for it Ահա թե ինչով է այդ բացատրվում. How do you account it for? Ինչո՞վ եք դա բացատրում

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Account — Ac*count , n. [OE. acount, account, accompt, OF. acont, fr. aconter. See {Account}, v. t., {Count}, n., 1.] 1. A reckoning; computation; calculation; enumeration; a record of some reckoning; as, the Julian account of time. [1913 Webster] A… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — ► NOUN 1) a description of an event or experience. 2) a record of financial expenditure and receipts. 3) a service through a bank or similar organization by which funds are held on behalf of a client or goods or services are supplied on credit.… …   English terms dictionary

 • account — [ə kount′] vt. [ME acounten < OFr aconter < a , to + conter, to tell < compter < L computare: see COMPUTE] to consider or judge to be; deem; value vi. 1. to furnish a reckoning (to someone) of money received and paid out 2. to make… …   English World dictionary

 • account — I (evaluation) noun appraisal, assessment, com pre rendu, enumeration, financial statement, ledger, list of receipts and payments, ratio, register, statement, statement of debits and credits, statement of pecuniary transactions, tally, valuation… …   Law dictionary

 • Account — Ac*count , v. i. 1. To render or receive an account or relation of particulars; as, an officer must account with or to the treasurer for money received. [1913 Webster] 2. To render an account; to answer in judgment; with for; as, we must account… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — n 1 *use, service, advantage, profit, avail Analogous words: benefit (see corresponding verb at BENEFIT): usefulness, utility (see USE): *worth, value Contrasted words: futility, vanity, fruitlessness, bootlessness (see corresponding adjectives… …   New Dictionary of Synonyms

 • account — The phrase on account of is a slightly formal preposition meaning ‘because of’ • (He remained miserable and ashamed, largely on account of his appetite which continued to torment him Anita Brookner, 1988). Its use (with or without of) as a… …   Modern English usage

 • account — [n1] written description of past events ABCs*, annal, blow by blow*, bulletin, chronicle, detail, explanation, history, lowdown*, make*, narration, narrative, play by play*, recital, report, run down, score, story, tab, take, tale, the picture*,… …   New thesaurus

 • Account — Ac*count , v. t. [imp. & p. p. {Accounted}; p. pr. & vb. n. {Accounting}.] [OE. acounten, accompten, OF. aconter, [ a] (L. ad) + conter to count. F. conter to tell, compter to count, L. computare. See {Count}, v. t.] [1913 Webster] 1. To reckon;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • account — /akˈkaunt, ingl. əˈkaunt/ s. m. inv. 1. account executive 2. (elab.) registrazione □ codice di registrazione …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • account — (izg. akȁunt) m DEFINICIJA int. mrežna identifikacija sa zaporkom i pravom pristupa koju dodjeljuje administrator sustava; korisnički račun ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”